Om Terningen Nettverk

Terningen Nettverk er en ideell forening bestående av private bedrifter, offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner. Det overordnede målet for foreningen er å bidra til bedre folkehelse gjennom å samarbeide om kompetanseutvikling, forskning og innovasjon. Terningen Nettverk skal skape resultater ved å utvikle samarbeid mellom aktørene i foreningen, slik at det generer økt verdiskaping og innovasjon, og styrker aktørenes produktivitet og konkurransekraft.

«Kompetansebygging, forskning og innovasjon for bedre folkehelse»

Nyskaping og innovasjon skapes ofte når ulike kulturer, miljøer og fag møtes. Terningen Nettverk skaper arenaer for kompetanseoverføring og tverrfaglig samarbeid, og bidrar til å koble offentlig sektor og akademia med privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Det tverrfaglige samarbeidet mellom virksomhetene i nettverket bidrar til bedre utnyttelse av ressurser, bedre kvalitet gjennom kompetanseheving, og til å skape mer robuste og attraktive fagmiljøer. Vårt kompetansearbeid har skapt resultater!

Terningen Nettverk har

  • blitt en synlig utviklingsaktør i regionen
  • oppnådd politisk anerkjennelse nasjonalt og regionalt
  • skapt mange nye møteplasser
  • skapt et godt samarbeidsklima og redusert avstanden mellom de offentlige og private virksomhetene
  • synliggjort kompetansen og styrket virksomhetene utad
  • etablert flere aktivitetsområder for kunnskapsdeling, fagutvikling og nyskaping
  • knyttet til oss nasjonale og regionale samarbeidspartnere
  • bidratt til nyetablering og nye arbeidsplasser