Innovasjon

«Innovasjoner er nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjonsformer eller markedsføringsmodeller som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og/eller samfunnsnytte» (Forskningsrådet 2012)

Gode innovasjoner kan gjøre systemer mer effektive, redusere kostnader, øke livskvalitet og mye mer. Det er ikke bare produkter eller teknologiske løsninger som regnes som innovasjoner. Bedre prosesser, tjenester, løsninger, og hvordan man tar i bruk ny teknologi kan i seg selv være en innovasjon. Klyngesamarbeid er et anerkjent verktøy for å fremme innovasjon. Terningen Nettverk er en offentlig – privat kompetanseklynge som tilbyr unike møteplasser for private bedrifter, offentlige virksomheter, akademia og frivillige organisasjoner som ønsker å arbeide aktivt med innovasjon og nyskaping.

Terningen Innovation Park / InnoPark

Terningen Nettverk ønsker å samle innovative kompetansebedrifter, spesielt innen helseteknologi og helse- og omsorgsrelatert virksomhet, i en innovasjonspark på Terningen Arena. Ved å samlokalisere bedrifter og forskningsmiljøer kan det skapes kreative møter, kunnskapsutveksling og attraktive fagmiljøer, som igjen vil tiltrekke seg nye virksomheter. Medlemsvirksomheter som er samlokalisert i innovasjonsparken på Terningen Arena skal gi merverdi for medlemmene i nettverket i form av økt kompetanse, blant annet innen teknologi. De vil også få tilgang til å teste ut sin teknologi gjennom utprøvingsarenaer i Terningen Nettverk – såkalte «living labs».

Dersom din bedrift ønsker å bli en del av et større kompetansemiljø i Terningen Nettverk, så ta kontakt med oss!