Innovasjon og nyskaping

Terningen Nettverk er en innovativ og verdiskapende folkehelseklynge. Med støtte fra Fylkeskommunen, ERNU og Innovasjon Norge jobber vi blant annet med å etablere en innovasjonspark for bedrifter innen helseteknologi.

Terningen Nettverk skal gi merverdi og resultater for medlemmene, og bidra til vekst og nye arbeidsplasser i regionen. Vi tilbyr et bredt spekter av møteplasser og nettverksbygging, bistand til forsknings- og innovasjonsprosjekter, søknadsskriving og prosjektledelse, og vi fungerer som en kobling mellom ulike forskningsmiljøer, bedrifter og offentlige virksomheter. Sammen med våre medlemmer tar vi initiativ til og gjennomfører ulike innovasjonsprosjekter:

 • Innovasjonspark for helseteknologi / InnoPark.no
  Vi jobber med å samle innovative kompetansebedrifter, spesielt innen helseteknologi og helse- og omsorgsrelatert virksomhet, i en innovasjonspark på Terningen Arena. Ved å samlokalisere bedrifter og forskningsmiljøer kan det skapes kreative møter, kunnskapsutveksling og attraktive fagmiljøer, som igjen vil tiltrekke seg nye virksomheter. Medlemsvirksomheter som er samlokalisert i innovasjonsparken på Terningen Arena skal gi merverdi for medlemmene i nettverket i form av økt kompetanse, blant annet innen teknologi. De vil også få tilgang til å teste ut sin teknologi gjennom utprøvingsarenaer i Terningen Nettverk – såkalte «living labs». I 2016 mottok vi 3,2 millioner kroner i støtte fra Hedmark Fylkeskommune og Innovasjon Norge for å videreutvikle klyngen og InnoPark.
  Les mer om Innopark her.

 • Tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi
  SOL – Support quality of life er et stort norsk-svensk partnerskap med 16 partnere: 10 kommuner, sykehus, høyskole, Terningen Nettverk og et interkommunalt IKT-selskap. Kunnskapsbyen Lillestrøm er hovedprosjektleder. Prosjektet finansieres med midler fra EU Interreg Sverige-Norge, støtte fra Hedmark og Akershus fylkeskommuner og egeninnsats fra partnerne. Det overordnede målet er å finne fram til nye arbeidsformer i hjemmebasert omsorg hvor bruk av velferdsteknologi og godt samarbeid med brukere og pårørende er sentrale elementer. SOL startet opp 1. Januar 2016 og prosjektperioden varer ut 2018. Prosjektet arbeider med temaer som innovative anskaffelser, utprøvinger og samarbeid mellom bedrifter og helsesektoren, tjenesteinnovasjon, sosial innovasjon, og nettverksbygging.
 • Teknologistøttet læring
  Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, Terningen Nettverk, helsepersonell fra Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark, Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark og Conexus. I samarbeid med Conexus er det utviklet en app (mYouTime) for å skape større motivasjon og engasjement blant studentene. Den digitale læringsressursen er rettet mot utarbeiding av tiltaksplaner i pasientjournalen, og prøves nå ut blant studenter ved Høgskolen i Innlandet, sykepleiere på sykehjem, ansatte ved hjemmetjenesten i Hamar, og ansatte i bolig for utviklingshemmede. Appen skal være en integrert del av nettstudiet Dokumentasjon av helsehjelp på 15 studiepoeng. Samtidig kan den benyttes som en selvstendig ressurs for å gi en bredere anvendelighet og lavere terskel for bruk. Prosjektleder er Merete Furnes ved Høgskolen i Innlandet. Les mer om prosjektet her >>
 • E-besøksvenn
  Hedmark Røde Kors og Elverum Røde Kors samarbeider med Terningen Nettverk og Hepro om prosjektet E-besøksvenn. Gjennom Helsedirektoratet og Norges Røde Kors har vi fått midler til å delta i pilotprosjektet for å teste ut bruk av velferdsteknologiske verktøy for å bedre hverdagen til eldre mennesker med redusert sosial omgang med andre. Gjennom prosjektet rekrutterer vi blant annet frivillige studenter fra høgskolen som skal teste ut om nettbrett og bruk av videooverførte samtaler, i tillegg til fysiske møter, kan være et tilbud som kan bedre livskvalitet og fremme sosial kontakt. I første omgang vil tilbudet bli gitt til 10 hjemmeboende deltagere og vi ønsker å rekruttere 10-20 frivillige til prosjektet. Vil du vite mer om prosjektet eller kjenner noen som kan være aktuelle deltagere – ta kontakt med rådgiver i Hedmark Røde Kors, Margrethe Nordby.
 • M-Rehabilitering
  Mobilteknologi kan ha stort potensiale som verktøy innen rehabilitering. Pasienter kan forberedes og informeres om behandlingsopplegg i forkant, følges opp og motiveres under og etter behandlingsopplegget. Dette kan tenkes å øke effekten og varigheten av behandlingsopplegget, gjøre tilgangen til rehabilitering lettere, og bidra til økt delaktighet (empowerment) og egenmestring. Terningen Nettverk har fått støtte fra Innovasjon Norge til å gjennomføre en forstudie for et bedriftsnettverk med private bedrifter som arbeider innen rehabiliteringsområdet. Forstudien er fullfinansiert fra Innovasjon Norge, inntil kr. 100 000. Flere av Terningen Nettverks medlemsvirksomheter arbeider innen rehabiliteringsområdet.  Vi skal utrede mulighetene som ligger i å ta i bruk nye digitale hjelpemidler, som smarttelefoner og nettbrett, for informasjon, motivering og oppfølging av pasienter (“M-Rehabilitering”). Mobilbaserte verktøy og helseapplikasjoner gjør det mulig å følge opp pasienter uavhengig av tid og sted, interaktivt og tilpasset den enkeltes behov. Pasienter kan forberedes og informeres om behandlingsopplegg i forkant, og følges opp og motiveres under og etter behandlingsopplegget. Dette kan tenkes å øke effekten og varigheten av behandlingsopplegget, gjøre tilgangen til rehabilitering lettere, og bidra til økt delaktighet og egenmestring. I 2015 er arbeidet videreført i et forprosjekt for Bedriftsnettverk  M-Rehabilitering. Dette arbeidet ble ledet av Oppfølgingsenheten Frisk, og øvrige partnere i forprosjektet er M3 Helse, Ringen Rehabiliteringssenter og Terningen Nettverk.