Innovasjon og nyskaping

Terningen Nettverk tilbyr et bredt spekter av møteplasser og nettverksbygging, bistand til forsknings- og innovasjonsprosjekter, søknadsskriving og prosjektledelse, og vi fungerer som en kobling mellom ulike forskningsmiljøer, bedrifter og offentlige virksomheter. Sammen med våre medlemmer tar vi initiativ til og gjennomfører ulike innovasjonsprosjekter:

Tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi
SOL – Support quality of life er et stort norsk-svensk partnerskap med 16 partnere: 10 kommuner, sykehus, høyskole, Terningen Nettverk og et interkommunalt IKT-selskap. Kunnskapsbyen Lillestrøm er hovedprosjektleder. Prosjektet finansieres med midler fra EU Interreg Sverige-Norge, støtte fra Hedmark og Akershus fylkeskommuner og egeninnsats fra partnerne. Det overordnede målet er å finne fram til nye arbeidsformer i hjemmebasert omsorg hvor bruk av velferdsteknologi og godt samarbeid med brukere og pårørende er sentrale elementer. SOL startet opp 1. Januar 2016 og prosjektperioden varer ut 2018. Prosjektet arbeider med temaer som innovative anskaffelser, utprøvinger og samarbeid mellom bedrifter og helsesektoren, tjenesteinnovasjon, sosial innovasjon, og nettverksbygging.

E-besøksvenn
Hedmark Røde Kors og Elverum Røde Kors samarbeider med Terningen Nettverk om prosjektet E-besøksvenn. Gjennom Helsedirektoratet og Norges Røde Kors har vi fått midler til å delta i pilotprosjektet for å teste ut bruk av velferdsteknologiske verktøy for å bedre hverdagen til eldre mennesker med redusert sosial omgang med andre. Gjennom prosjektet rekrutterer vi blant annet frivillige studenter fra høgskolen som skal teste ut om nettbrett og bruk av videooverførte samtaler, i tillegg til fysiske møter, kan være et tilbud som kan bedre livskvalitet og fremme sosial kontakt. I første omgang vil tilbudet bli gitt til 10 hjemmeboende deltagere og vi ønsker å rekruttere 10-20 frivillige til prosjektet. Vil du vite mer om prosjektet eller kjenner noen som kan være aktuelle deltagere – ta kontakt med rådgiver i Hedmark Røde Kors, Margrethe Nordby.