Fysisk aktivitet for alle

Fysisk aktivitet er kilde til helse og livskvalitet og er viktig for å opprettholde god funksjonsevne hele livet. Tall fra Helsedirektoratet viser imidlertid at norske barn beveger seg for lite, og spesielt blant ungdom er manglende fysisk aktivitet et økende problem. For norske barn er organisert idrett en svært viktig arena for fysisk aktivitet på fritiden. Fra 12-13 års alderen er det imidlertid et jevnt fall i organisert idrett gjennom tenårene, samtidig som vi ser at lavinntektsfamilier oftere faller ifra. Barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne deltar også mindre i sosiale aktiviteter enn sine jevnaldrende. Blant voksne er det kun 20 prosent som tilfredsstiller myndighetens anbefaling om 30 minutters fysisk aktivitet hver dag.

Fysisk aktivitet er viktig for god oppvekst, og må være en del av sentrale oppvekstarenaer som barnehage og skole. Samtidig må fritidstilbud og nærmiljøer gi gode muligheter for både organisert og spontan lek og fysisk utfoldelse, heter det i Stortingsmelding nr. 19 (2014-2015). Videre slås det fast at det meste av folkehelsearbeidet skjer i kommunene, som har virkemidler til å utvikle gode lokalsamfunn med en bedre hverdag for barn og unge.

Flere kommuner har nå opprettet utstyrssentraler for gratis leie av tur- og sportsutstyr for sine innbyggere. Undersøkelser fra Helsedirektoratet viser at utlånssentralene er et virkemiddel som øker aktiviteten blant barn og unge, og at de stimulerer til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter uavhengig av sosioøkonomisk status.

Terningen Nettverk arbeider aktivt for at våre medlemskommuner skal etablere utstyrssentraler i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Vi mener at utstyrssentraler ikke bare er bra for folkehelsa, det er også bra for lommeboka – og for miljøet!

For Terningen Nettverk er det viktig å bidra til økt fysisk aktivitet og mestring for alle. Vi har tidligere samarbeidet med Høgskolen i Innlandet og NAV Hjelpemiddelsentralen om å arrangere en aktivitetsdag for barn og unge på Terningen Arena.