Forskning

For å møte de store samfunnsutfordringene vi står overfor krever det en stor grad av innovasjon og utvikling også i offentlig sektor. Vi vet for eksempel at vi i løpet av de nærmeste tiårene må gjennomføre omfattende endringer innenfor helse- og omsorgssektoren for å møte et stadig økende behov for tjenester. Forskningsrådet har slått fast at for å løse disse utfordringene trenger vi styrket kunnskap og innovasjon i offentlig sektor, og vi må forsterke samarbeidet mellom offentlig sektor, næringsliv, sivilsamfunn og den enkelte.

Det stilles stadig høyere krav til at offentlig virksomheter skal delta i forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Terningen Nettverk bidrar til å utvikle og igangsette små og store prosjekter gjennom å initiere, utvikle og støtte små og store forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med våre medlemsvirksomheter.

De ansatte i Terningen Nettverk har forskerkompetanse innen helsefag/medisin og samfunnsvitenskap, og har god kunnskap om forskningsadministrasjon og ledelse. Vi støtter våre medlemmer med:

  • Design og utvikling av forskningsprosjekter
  • Søknad om forskningsmidler
  • Forskningsadministrasjon
  • Utprøvingsprosjekter
  • Forskningsformidling

Forskning om helhetlig oppfølging etter traumer
Terningen Nettverk har etablert en forskningsgruppe innenfor dette området i samarbeid med Høgskolen i Innlandet (avdeling for folkehelsefag) og Friskstiftelsen. Vi arbeider med prosjekter innen:

  • Oppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser (i samarbeid med Friskstiftelsen)
  • Traumereaksjoner hos seksuelt misbrukte kvinner (i samarbeid med Smiso Elverum)
  • Traumereaksjoner hos intensivsykepleiere
  • Traumereaksjoner hos norske og svenske veteraner
  • Traumer og kosthold

Forskningsgruppen for traume- og stressforskning består av forskere fra Høgskolen i Innlandet, avdeling for folkehelsefag: professor Lars Lien, professor Gerry Larsson, professor Knut Hestad, professor Jan Aaseth, førsteamanuensis Liv Ødbehr, førsteamanuensis Berit Bronken, førsteamanuensis Marit Aralt Skaug.