E-helse og velferdsteknologi

E-helse og velferdsteknologi bidrar til bedre helsetjenester og økt livskvalitet for brukeren. Terningen Nettverk jobber med flere spennende prosjekter innen e-helse, m-helse og velferdsteknologi.

E-helse

E-helse er bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Ved hjelp av digitale tjenester skal helse- og omsorgstjenesten gjøres mer helhetlig og tilgjengelig for befolkningen. Direktoratet for e-helse ble opprettet i 2016 og har som mål å bidra til én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere for å bidra til bedre helse, bedre resultat av helsehjelp og bedre utnyttelse av kapasitet.

M-helse

M-Helse er bruk av mobilteknologi som nettbrett og smarttelefoner som verktøy for helseformål. Antall helserelaterte applikasjoner for smarttelefoner og nettbrett øker raskt, og mobilteknologiske verktøy finner stadig nye anvendelsesområder innen helse- og omsorgsektoren. Bruk av mobilteknologi er spådd å revolusjonere vår måte å forholde oss til egen helse, og organisering og innhold i fremtidens helsetjeneste.
M-helse er et satsingsområde i EU og i WHO. Mobilbaserte verktøy og helseapplikasjoner gjør det mulig å gi pasienter oppfølging uavhengig av sted, «just-in-time», interaktivt og tilpasset den enkeltes behov. Dette gir nye muligheter for forebygging, motivasjon, monitorering og oppfølging/behandling av pasienter. M-helse verktøy kan nå store grupper av befolkningen, både mht. alder, bosetting, etnisitet og sosioøkonomisk gruppe. Gjennom mobilteknologi kan pasienter/brukere motta og interagere med informasjon, samle og sammenligne data, få automatisk feed-back, og kommunisere med andre brukere eller helsepersonell.

Utviklingen innen e-helse, e-læring, velferdsteknologi og m-helse går rivende fort. Det er et stort behov for kompetanseutvikling, og for å prøve ut og evaluere bruken av de nye verktøyene. Terningen Nettverk jobber med flere utprøvings- og FoU-prosjekter innen M-helse, E/M-læring og velferdsteknologi.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for bruker, pårørende og omsorgspersonell. Velferdsteknologi kan også styrke mobilitet, fysisk og kulturell aktivitet.

På Terningen Arena har vi etablert et e-helselaboratorium og visningsleilighet for velferdsteknologi. Det består av en fullt utstyrt leilighet, som ligger vegg i vegg med NAV Hjelpemiddelsentralens inspirasjonsarena, samt øvingsavdelingen til sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Innlandet. Samlokalisering med auditorier, kantine og bibliotek gjør dette til en moderne lærings- og demonstrasjonsarena.

SOL-prosjektet

Support quality Of Life – SOL, er et EU finansiert Interreg-prosjekt på helse, velferdsteknologi, leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon i Indre Skandinavia. Terningen Nettverk og Ringsaker kommune er med i prosjektet, og representert i styringsgruppa. Karlstad kommune er prosjekteier, og Kunnskapsbyen Lillestrøm er hovedprosjektleder.