E-helse og velferdsteknologi

E-helse og velferdsteknologi bidrar til bedre helsetjenester og økt livskvalitet for brukeren. Utviklingen innen e-helse og velferdsteknologi går rivende fort, og det er stort behov for kompetanseutvikling og for å prøve ut og evaluere bruken av de nye verktøyene. Terningen Nettverk jobber med flere spennende prosjekter innen e-helse og velferdsteknologi.

E-helse

E-helse er bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren. Ved hjelp av digitale tjenester skal helse- og omsorgstjenesten gjøres mer helhetlig og tilgjengelig for befolkningen. Direktoratet for e-helse ble opprettet i 2016 og har som mål å bidra til én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere for å bidra til bedre helse, bedre resultat av helsehjelp og bedre utnyttelse av kapasitet.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for bruker, pårørende og omsorgspersonell. Velferdsteknologi kan også styrke mobilitet, fysisk og kulturell aktivitet.

På Terningen Arena har vi etablert et e-helselaboratorium og visningsleilighet for velferdsteknologi. Det består av en fullt utstyrt leilighet, som ligger vegg i vegg med NAV Hjelpemiddelsentralens inspirasjonsarena, samt øvingsavdelingen til sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Innlandet. Samlokalisering med auditorier, kantine og bibliotek gjør dette til en moderne lærings- og demonstrasjonsarena.

SOL-prosjektet

Support quality Of Life – SOL, er et EU finansiert Interreg-prosjekt på helse, velferdsteknologi, leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon i Indre Skandinavia. Terningen Nettverk og Ringsaker kommune er med i prosjektet, og representert i styringsgruppa. Karlstad kommune er prosjekteier, og Kunnskapsbyen Lillestrøm er hovedprosjektleder.