Forskerutdanningskurs i krisehåndtering

Forskerutdanningskurs i krisehåndtering

Krishantering och krisstöd på kort och lång sikt (Short- and long-term crisis management and crisis support) tilbys ennå en gang for norske studenter høsten 2016.

Kurset gis av Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan i Karlstad, og gir 7,5 studiepoeng.

Undervisningen går over 5 dager, hvorav fire foregår ved Terningen Arena på Elverum.

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på hantering av individuella krisreaktioner efter starkt påfrestande förhållanden och olika kort- och långsiktiga stödformer. Krisreaktioner belyses främst ur ett kognitivt-fenomenologiskt perspektiv med fördjupningar relaterade till PTSD, moralisk stress, personlighet och existentiella förhållanden. Krisstöd behandlas utifrån aktuell forskningsfront avseende hjälp till självhjälp, stöd från informella social nätverk, professionell hjälp och holistiska modeller över långvarigt krisstöd.

Kursen genomförs genom ett samarrangemang mellan Försvarshögskolan och Högskolen i Hedmark. Utbildningen bedrivs med studerandegrupper samlade såväl vid Försvarshögskolan i Karlstad som vid Högskolen i Hedmark, Elverum.

Utbildningen genomförs på kvartsfart genom tematiska seminarier som leds av en expert på temat i fråga. Efter en inledande expertföreläsning vidtar en diskussion där en till två av kursdeltagarna har en roll som ”discussants”. Detta innebär att de särskilt väl läst in sig på det aktuella temats litteratur i förväg och förberett diskussionsfrågor. Den tematiska experten deltar också i denna diskussion.

Informasjon

Undervisningsplan H 2016
Kursplan forskarutbildningskurs Krishantering och krisstöd H2016
Forskarutbildningskurs Krishantering och krisstöd Litteratur 2016

Påmelding og spørsmål

Professor Gerry Larsson:  Gerry.Larsson@fhs.se

 

Kurs i Krisehåndtering og krisestøtte på kort og lang sikt

Høsten 2015 tilbyr den svenske Försvarshögskolan, i samarbeid med Terningen Nettverk og Høgskolen i Hedmark, et kurs i «Krisehåndtering og krisestøtte på kort og lang sikt». Kurset gjennomføres ved Terningen Arena og ved Försvarshögskolan i Karlstad, med en studentgruppe hvert sted. Det er ledig plass til 5 – 7 norske studenter.

Ansvarlig institusjon er Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Karlstad. Kurset er gratis, og gir 7,5 studiepoeng.

Innhold

Kurset fokuserer på håndtering av individuelle krisereaksjoner etter sterke hendelser, og ulike kortvarige og langsiktige støtteformer. Krisereaksjoner belyses først og fremst ut fra et kognitivt-fenomenologisk perspektiv, med fordypninger relatert til PTSD, moralsk stress, personlighet og eksistensielle forhold. Krisestøtte behandles ut fra aktuell forskningsfront når det gjelder hjelp til selvhjelp, støtte fra uformelle sosiale nettverk, profesjonell hjelp og holistiske modeller for langvarig krisestøtte.

Læringsmål

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

  • Analysere og forklare hvordan psykiske kriser kan påvirke helse og funksjonsnivå på kort og lang sikt.
  • Forklare hvordan alvorlige krisereaksjoner kan arte seg, samt redegjøre for og problematisere ulike typer av støtte- og behandlingsformer.
  • Analysere individuelle og kontekstuelle forhold av betydning for individuell krisehåndtering og vurdere hvordan disse forholdene interagerer.

Undervisningsplan

Kurset består av tematiske seminarer som ledes av en ekspert på temaet. Hvert seminar innledes med en forelesning, som etterfølges av en diskusjon der 1 – 2 av kursdeltakerne har rollen som diskusjonsleder. Diskusjonslederne skal på forhånd ha satt seg særskilt godt inn i den aktuelle litteraturen for det aktuelle temaet, og forberede diskusjonsspørsmål. Den tematiske eksperten deltar også i denne diskusjonen.

Dato Sted Tema
02.09.15 Terningen Arena, Elverum Introduktion. Katastroftyper och samhällsinsatser. Extrem stress och vardagsstress. Metodaspekter (GL)
PTSD – diagnostik och behandling (LL)
12.10.15 Terningen Arena, Videokonferanse Moralisk stress (GL)Psykisk förstahjälpen och individuellt krisstöd (POM)
03.11.15 Terningen Arena, Videokonferanse Existentiella aspekter på kriser och krisstöd (LL)
Personlighetspsykologiska aspekter på kriser och krisstöd (GL)
01.12.15 Terningen Arena, Videokonferanse Ledarskap, kamratskap och hjälp till hjälparna (GL)
Helhetlig oppfölging etter kriser (MAS)
15.12.15 Karlstad Paperseminarium 1, Paperseminarium 2 (GL)

GL         Professor Gerry Larsson – kursansvarig och examinator (Försvarshögskolan)
LL          Professor Lars Lien (Høgskolen i Hedmark)
POM     Docent Per-Olof Michel (Försvarshögskolan)
MAS      Førsteamanuensis Marit Aralt Skaug (Terningen Nettverk)

Informasjon, påmelding

Kontakt professor Gerry Larsson (Gerry.Larsson@fhs.se) for påmelding og nærmere informasjon.