Lavterskeltilbud + psykisk helsetjeneste = Sant?

Den 5. november 2018 arrangeres et dialogseminar med tematikken Lavterskeltilbud i psykisk helsetjeneste på Terningen Arena. Dagen vil ha fokus på faglige, juridiske og organisatoriske rammer for slike tilbud.

Bakgrunnen for seminaret er at begrepet lavterskel er hyppig brukt, men det hersker en del uenighet om hva som ligger i begrepet, samt hva et slikt tilbud skal innebære. Ungdom og unge voksne i alder 16-30 år, i en tidssensitiv livsfase, er løftet som en spesielt viktig gruppe å rette fokus mot på dette arrangementet. Og, ikke minst, hvordan fungerer tjenesteutøvelsen for slike tilbud ut fra helsetjenesteperspektivet for aldersgruppen.

Tilbud som Stangehjelpa har den siste tiden fått mye nasjonal oppmerksomhet, og både politikere og kommuneledere reiser til Stange for å lære av deres modell. Leder for Stangehjelpa, Birgit Valla, har argumentert for et paradigmeskifte innen psykisk helsearbeid. Fylkesmannen i Hedmark har hatt tilsyn av tjenesten og saken har vekt oppmerksomhet og debatt. I et rundskriv fra Helsedepartementet i juni 2017 ble det redegjort for hvilke regler som gjelder for dokumentasjon og diagnostisering når det ytes helsehjelp ved lavterskeltilbud.

Nå i september publiseres resultatene av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018. Undersøkelsen er gjennomført av studentsamskipnadene i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Resultatene fra SHoT 2018 vil gi en pekepinn på de trivsel- og helseutfordringer som unge voksne strever med og vil gi en konkret ramme for videre drøfting.

Det er gledelig at Helse- og omsorgsdepartementet, Fylkesmannen, Studentsamskipnaden, Hamar kommune og Stangehjelpa alle vil bidra til et sterkt faglig innhold denne dagen. Seminaret vil også legge til rette for dialog, erfaringsdeling og nettverksbygging blant møtedeltakerne.

Dialogseminaret arrangeres i samarbeid Hamar kommune, Studentsamskipnaden Innlandet, Selvhjelp Norge og NAV Hedmark, som alle er medlemmer av Terningen Nettverk. Du finner mer informasjon om arrangementet på Facebook eller HER blant våre arrangementer.