Morgendagens helse- og omsorgstjenester

Vellykket seminar sammen med Hedmark fylkeskommune og Sykehuset Innlandet. Seminaret med tittelen “Innlandet som innovasjonscase for morgendagens- helse og omsorgstjenester” samlet rundt 80 deltakere fra kommuner, organisasjoner og virksomheter i Innlandet på Terningen Arena. Dagen bød på mange interessante perspektiver, planer og visjoner om fremtidige helse- og omsorgstjenester i Innlandet.

Deltakere fra kommuner, virksomheter og organisasjoner i Innlandet.
Demografiske endringer skaper behov for nye løsninger

Fylkesråd Thomas Breen innledet dagen med å presentere et bilde over de utfordringer kommunene står ovenfor med endring i Innlandets demografi og et økende antall eldre i befolkningen. Videre oppfordret Breen til tettere samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjeneste, tjenesteinnovasjon på tvers av sektorer og økt bruk av eksisterende teknologi for å møte morgendagens behov for helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, der innbyggerne bor. Breen mener at en utvidelse av Terningen Nettverk som klynge kan være nøkkelen i slikt utviklingsarbeid, hvis mange Innlandskommuner samler kreftene og støtter opp under initiativet.

Politisk rådgiver for eldre- og folkehelseminister Åse Michalsen, Karine Skaret, gav publikum et innblikk i det nasjonale arbeidet for videreføring av strategien for ikke-smittsomme sykdommer. Skaret viste også til Meld. St. 15 (2017-2018) – “Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre” som skal bidra til et mer aldersvennlig Norge gjennom bruk av innovative løsninger. Videre ble kommunens perspektiv på dagens helseutfordringer og morgendagens løsninger presentert av HR- og organisasjonssjef i Hamar kommune, André Holen sammen med leder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Hedmark, Heidi Røste. Holen og Røste vektla betydningen av gode prosesser ved tjenesteutvikling, metodikk som fremmer innovasjon og nyskaping, samt viktigheten av samarbeid og lederskap.

Frivillighet – stort potensial i forlengelsen av den offentlige velferden

Det frivillige perspektivet ble belyst av daglig leder i Hedmark Røde Kors, Ingvar Midthun. Midthun viste til det potensial frivilligheten har i forlengelsen av den offentlige velferden. Universitetslektor og PhD stipendiat ved Senter for omsorgsforskning øst, Nina Beate Andfossen, belyste hvordan omsorgsforskning og kunnskapsformidling har en viktig rolle i både forståelsen av nåværende praksis og fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester. Andfossen løftet både frivillig arbeid og bruk av velferdsteknologi som viktige elementer i morgendagens omsorg.

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet – samhandling og kvalitet i hele distriktet

Administrerende direktør for Sykehuset Innlandet, Alice Beate Andersgaard, formidlet utviklingsperspektivet av pasientens helsetjeneste utfra fremtidig sykehusstruktur i regionen, med fokus på hensiktsmessige pasientforløp og spesialisthelsetjenester av høy kvalitet i hele distriktet.

Adm. dir. Alice Beate Andersgaard, Sykehuset Innlandet HF

Samhandling med primærhelsetjeneste, desentraliserte spesialisthelsetjenester og prehospitale tjenester er prioriterte områder for utvikle en helsetjeneste med høy kompetanse, basert på pasientenes behov. Ordet gikk videre til forskningsdirektør Ingeborg Hartz og forskningsrådgiver Egil Utheim som konkretiserte hvordan forskning og innovasjon i Sykehuset Innlandet vil bidra til å realisere det strategiske arbeidet med fremtidig organisering av spesialisthelsetjenesten.

Klyngesamarbeid som katalysator for regionalt utviklingsarbeid

Siste foredragsholder for dagen var direktør i Terningen Nettverk, Marit Aralt Skaug. Skaug forklarte hvordan klyngesamarbeid kan fungere som katalysator for innovativt utviklingsarbeid på tvers av frivillig sektor, næringsliv, offentlige virksomheter og akademia.

I anledning av seminaret skrev Østlendingen en artikkel om hvorfor fylkesråd Thomas Breen mener Terningen Nettverk skal bli en spydspiss innenfor velferdsteknologi i regionen. Terningen Nettverk jobber for bedre folkehelse gjennom å samarbeid om kompetanseutvikling, forskning og innovasjon på tvers av sektorer. Det er gledelig at arbeidsmåten blir løftet frem og bemerket viktig for det regionale utviklingsarbeidet.

Artikkel i Østlendingen 8. mai 2018 https://bit.ly/2L1vjY1

Se presentasjonene fra dagen her (i pdf-format):

Presentasjon Breen

Presentasjon Holen og Røste

Presentasjon Midthun

Presentasjon Andfossen

Presentasjon Andersgaard

Presentasjon Hartz og Utheim

Presentasjon Skaug