EveryCare AS er nytt medlem i Terningen Nettverk

Velferdsteknologibedriften EveryCare AS ønskes velkommen som nytt medlem. EveryCare AS leverer komplette og trådløse velferdsteknologiløsninger i både institusjoner og private hjem. E-helse og velferdsteknologi er et viktig arbeidsområde for Terningen Nettverk, derfor er vi glade for at enda en innovativ kompetansebedrift blir med i klyngen.

Velferdsteknologi i Innlandet – nye muligheter for samarbeid

EveryCare AS tilbyr totalløsninger for velferdsteknologi til både institusjoner og private hjem, og har sitt hovedsete i Aust-Torpa, Nordre Land kommune i Oppland. E-helse og velferdsteknologi er et høyest aktuelt tema som Terningen Nettverk jobber aktivt med. I Terningen Nettverk representerer medlemmene både næringsliv, frivillig sektor, akademia og offentlige virksomheter. Ved å invitere våre medlemmer med kompetanse innenfor e-helse og velferdsteknologi skapes nye muligheter for læring og samarbeid. Vi er nysgjerrige på hvilke forventninger EveryCare AS har til klyngesamarbeidet i Terningen Nettverk og tok derfor en prat med daglig leder Thomas Wærner.

Thomas Wærner, EveryCare AS

EveryCare håper at deling av kunnskap i nettverket kan føre til konkrete og praktisk orienterte samarbeidsprosjekter.

Hvorfor har EveryCare AS valgt å bli medlem i Terningen Nettverk?

– Vi har tenkt på det en god stund, og fant ut at nå var tiden inne, sier Wærner. Videre forklarer han at – fylkesgrensene mellom Hedmark og Oppland viskes snart ut, nettverk og samarbeid på tvers av dagens fylkesgrenser blir viktig når det «nye Innlandet» skal skapes. Vi vet at Terningen Nettverk er godt i gang med både tenkning og arbeid som styrker regionen. Medlemskap i nettverket gir oss som virksomhet mulighet til å bli bedre kjent med faglig sterke aktører på mange viktige områder. Kunnskap om hverandre er nøkkelen til samarbeid. Vi tror på samarbeid mellom kunnskapsmiljøer, bedrifter og mellom næringsliv og det offentlige. Som en bedrift som jobber med utvikling vet vi at det er gjennom samarbeid nye løsninger og muligheter blir til, tilføyer Wærner.

Vi tror på samarbeid mellom kunnskapsmiljøer, bedrifter og mellom næringsliv og det offentlige. Som en bedrift som jobber med utvikling vet vi at det er gjennom samarbeid nye løsninger og muligheter blir til.

Hva ønsker dere å få ut av samarbeidet i klyngen?

– Å være deltaker i et nettverk forplikter. Wærner forklarer at – skal vi som utviklingsbedrift få noe ut av samarbeidet, må vi også bidra. Vi vil gjerne bidra med vår erfaring fra arbeidet med utvikling og drift av velferdsteknologi. Som vi allerede har påpekt er kunnskap og kjennskap inngangsporten til samarbeid og nyskaping. EveryCare håper at deling av kunnskap i nettverket kan føre til konkrete og praktisk orienterte samarbeidsprosjekter. Kanskje kan vi etablere samarbeid med aktører vi ellers ikke ville møtt.

Hva tenker dere at EveryCare AS kan bidra med i Terningen Nettverk?

– Vi i EveryCare håper at vår kunnskap om innovasjon og velferdsteknologi kan være til nytte for andre deltakere i nettverket. Velferdsteknologi er noe som etter hvert berører oss alle. Wærner forteller videre at – teknologi skal bidra til at mennesker kan bo hjemme hos seg selv, også når man har store hjelpebehov, og samtidig være trygge. Også på institusjoner kan nye tekniske løsninger bidra til en bedre hverdag både for beboere og ansatte. Velferdsteknologi kan bidra til at menneskelige ressursene blir brukt mer rasjonelt enn i dag. Mer tid til omsorg. Velferdsteknologi er ikke «et løsrevet produkt», men må sees i sammenheng med hvordan vi alle jobber med forebygging av helseproblemer og organisering av tjenester. Derfor mener vi at samarbeid på tvers av sektorer og bransjer er veien å gå for bidra til en bærekraftig velferdsstat også i årene som kommer.

Samarbeid på tvers av sektorer og bransjer er veien å gå for bidra til en bærekraftig velferdsstat også i årene som kommer.

Si noe kort om hvordan dere jobber med effektiv implementering og drift av velferdsteknologi for deres kunder.

– Først av alt, effektiv implementering er å ta seg tid. Tid til å lytte og høre hvordan det egentlig er ønsket at produkter og løsninger skal fungere, forklarer Wærner. Det er ofte langt fra en kravspesifikasjon til en løsning er ute i drift. God implementering av velferdsteknologi krever eierskap, både politisk, administrativt og faglig. Det handler også mye om trygghet i endringsprosesser. Ingen heier fram noe som oppleves skummelt. Derfor jobber EveryCare mye med dialog med våre kunder før og i implementeringsprosessen. Velferdsteknologi og motivasjon henger tett sammen. Tett oppfølging også når løsninger er i ordinær drift er en selvfølge. Det er i dialog med brukere av våre løsninger vi får kunnskap om behov og dermed ideer for det videre utviklingsarbeidet, konkluderer Wærner.

Nasjonale føringer oppfordrer til samarbeid og helhetlige innovasjonsprosesser

Direktoratet for e-helse beskriver i Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 at helse- og omsorgstjenesten skal digitaliseres slik at innbyggeropplevelsen blir enklere og mere helhetlig, ressursene skal nyttes bedre og kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten styrkes. Digitale tjenester skal utformes i samspill mellom innbygger og helsetjeneste, for å legge til rette for aktive beslutninger om egen helse. Nasjonalt senter for e-helseforskning fremhever i rapporten Kunnskapsoppsummering: Velferdsteknologi at det er en stor økning i antallet velferdsteknologi prosjekter i tidsrommet 2013-2016 sammenlignet med tidligere år. Over halvparten av Norges kommuner har velferdsteknologi prosjekter. Videre løftes at partnerskap, klynger og samarbeid der både næringsliv og frivillige organisasjoner blir inkludert, er viktige for å iverksette nasjonale strategier. Vedrørende kontekst for utprøving av velferdsteknologi fremkommer at det er viktig å tenke helhetlig rundt innovasjonsprosesser i kommunene, viser rapporten. Ved å styrke Terningen Nettverk med enda en innovativ kompetansebedrift innen velferdsteknologi, EveryCareAS, øker klyngens samlede evne til å jobbe tverrsektorielt innen dette område.