Selvhjelp Norge nytt medlem i Terningen Nettverk

Terningen Nettverk får stadig nye medlemmer. Velkommen til oss!

Kompetansesenteret Selvhjelp Norge er samhandling med lokale og nasjonale aktører viktig. – Vi håper at vi gjennom klyngesamarbeidet i Terningen Nettverk kan utveksle kunnskap og erfaring, og styrkes i samarbeid mot felles mål – bedre folkehelse for innbyggere i Innlandet, sier daglig leder for distriktskontor Hedmark og Oppland, Erna Helen Majormoen.

Mot felles mål – bedre folkehelse for innbyggere i Innlandet

I dag står psykiske plager og helseutfordringer for en stor andel av fravær og frafall fra både skole og arbeidsliv. Fokus på en styrket psykisk helse og evne til å mestre livet, er sentrale aspekter ved folkehelsearbeid nasjonalt og lokalt. Samarbeid på tvers vil kunne bidra til å skape helhetlige, fremtidsrettede muligheter i lokalsamfunnene, med fokus på trivsel, mening og mestring.

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, og jobber på oppdrag for Helsedirektoratet og etter Nasjonal plan for selvhjelp. Selvhjelp Norge har sitt hovedkontor i Oslo, samt sju distriktskontorer som dekker hele landet. Ved siden av satsningsområdene i nasjonal plan har Selvhjelp Norge noen prioriterte arbeidsområder: Undervisning på høyskoler og universitet, psykisk helse og livsmestring for unge/unge voksne og eldre (65+), samt samarbeid med frivillig sektor.

Majormoen forklarer at Selvhjelp Norges rolle er å bidra med informasjons- og kunnskapsformidling om selvhjelp som helseforståelse, verktøy og mulighet. Vi bidrar også som faglig ressurs i nettverk, samarbeid, lokale og nasjonale folkehelsesatsinger, tilføyer hun.

Erna Helen Majormoen, Selvhjelp Norge

Selvhjelp handler om å styrke den enkeltes helse, da god helse er mer enn fravær av sykdom. Det handler også om å mestre og håndtere hverdagen, også når sykdom og livsproblemer rammer oss.

Sammen skaper vi bedre og mer bærekraftige folkehelsetilbud

Vi ønsket å høre mer om hvordan Selvhjelp Norge ser på mulighetene som ligger i klyngesamarbeid. På spørsmålet om hvorfor Selvhjelp Norge ønsker å være en del av Terningen Nettverk svarer Majormoen    – Fordi vi deler klyngens tanker rundt mål og verdier. Vi tror på det fremtidsrettede i samhandling på tvers av miljøer. Gjennom å spille på lag med andre lokale og nasjonale aktører vil vi kunne bidra til videreutvikling av eksisterende tilbud, utvikling av nye, samt implementering av ideer og muligheter i lokalt og nasjonalt folkehelsearbeid. Sammen kan vi skape bedre og mer bærekraftige folkehelsetilbud for fremtiden, konkluderer hun.

Selvhjelp angår oss alle fordi vi er mennesker, uavhengig av livssituasjon, rolle og status. Gjennom livet vil vi oppleve å møte ulike problemer, om det er på jobb eller privat, for eksempel samlivsbrudd, egen eller andres sykdom eller rusproblemer. Vi er ikke bare en arbeidstaker eller en privatperson, vi er begge deler, forklarer Majormoen.

Terningen Nettverk, har med sine mer en 30 medlemsvirksomheter en stor kontaktflate og gode muligheter for innovativt samarbeid på tvers av sektorer i regionen, der fellesnevneren er arbeid for styrket helse og folkehelse. Psykisk helse, livsmestring og trivsel er viktige forutsetninger for deltakelse i både skole og arbeidsliv, og derfor et viktig arbeidsområde for oss. Terningen Nettverk er stolte og glade for at kompetansemiljøet i Selvhjelp Norge nå er en del av klyngen.

Vi ønsker Selvhjelp Norge velkommen som medlem, og vi gleder oss til videre samarbeid.