Sykehuset Innlandet med i Terningen Nettverk

Det er en betydningsfull kompetanseaktør som nå blir en del av Terningen Nettverk. –Vi ønsker at samarbeidet blant annet skal gjøre det enklere å tilby spesialisthelsetjeneste av høy kvalitet til pasientene i distriktene, slår direktør Alice Beathe Andersgaard fast. 

Sykehuset Innlandet er ett av 11 helseforetak under Helse Sør-Øst, og virksomheten omfatter spesialisthelsetjenester innenfor somatikk og psykisk helsevern. Med over 10 000 ansatte skal Sykehuset Innlandet sørge for at alle innbyggerne i Hedmark og Oppland får gode og likeverdige helsetjenester. Vi har tatt en prat med direktøren i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard.

Direktør Alice Beathe Andersgaard. Foto: Sykehuset Innlandet

Hvorfor har Sykehuset Innlandet valgt å gå inn i folkehelseklyngen Terningen Nettverk?

Andersgaard slår fast at de er avhengige av å samarbeide med andre aktører i innovasjons- og utviklingsprosesser. – Deltakelse i Terningen Nettverk er en slik samarbeidsstruktur, og legger til rette for at vi kommer tettere på kommunale tjenester, frivillige organisasjoner, utdannings- og forskningsmiljøer og aktører fra det private næringsliv som for eksempel kan inneha kompetanse på digitale og teknologiske løsninger. Vi ønsker at samarbeidet blant annet skal gjøre det enklere å kunne tilby spesialisthelsetjeneste av høy kvalitet til pasientene i distriktet i Innlandet. Utvikling av innovasjonssamarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og privat næringsliv er dessuten noe sektoren er utfordret på fra departementsnivå, slår Andersgaard fast.

Utvikling av tjenester i grenseflaten kommune- og spesialisthelsetjeneste er også et viktig satsingsområde for Sykehuset Innlandet. Terningen Nettverk er en Innlandsklynge med folkehelse som felles overbygning, og ledelsen i sykehuset har tro på at klyngesamarbeid kan bidra på vei mot disse målene.

Hva ønsker Sykehuset Innlandet å få ut av medlemskapet i Terningen Nettverk?

Ifølge Andersgaard er det spesielt samarbeidet mellom offentlig sektor og akademia, kombinert med privat næringsliv og frivillige organisasjoner, som gjør nettverket interessant. – I Sykehuset Innlandet arbeider vi med et utviklingsperspektiv frem mot 2040. Vi arbeider både med innhold og arbeidsprosesser i sykehusene samt hvordan vi skal tilby spesialisthelsetjenestene til hele Innlandet gjennom ny sykehusstruktur. Dette vil være et viktig utgangspunkt for samarbeid om gode løsninger for pasientens helsetjeneste i fremtiden, sier sykehusdirektøren.  Andersgaard sier videre at hun håper Terningen Nettverk kan bistå med oversikt over virkemiddelapparatet, prosjektdesign, samt søknadsskriving om ekstern finansiering i nasjonale og internasjonale forskning- innovasjonsprosjekter.  – Dette er viktige støttefunksjoner for å kunne få finansiert og realisert innovasjons- og forskningsprosjekter som skal bidra til en bedre og mer effektiv helsetjeneste til pasientene i Innlandet, slår direktøren fast.

Hva kan Sykehuset Innlandet bidra med i Terningen Nettverk?

– Det å ha spesialisthelsetjenesten med i Terningen Nettverk, representert ved Sykehuset Innlandet, vil sikre at alle helsetjenestenivåer i Innlandet inngår som en del av klyngesamarbeidet med folkehelse som overbygning. Terningen Nettverk inngår i dag allerede som samarbeidspartner i flere prosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med Sykehuset Innlandet, der overbygningen så langt har vært prosjekter innrettet mot det å ta i bruk ny teknologi i behandling og i utvikling av fleksibel og stedsuavhengig kompetanseheving i et samspill mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste, uttaler Andersgaard.

– Samtidig er Sykehuset Innlandet regionens største kompetansearbeidsplass med 10 000 ansatte. Vi har fokus på kontinuerlig kvalitetsforbedring i tjenesten, og forsknings- og innovasjonsarbeid med aktiv anvendelse av moderne teknologi som en del av dette. Dette bringer vi med oss inn i klyngesamarbeidet. Vi har i tillegg samarbeidsflater mot mange av de øvrige medlemmene i Terningen Nettverk, og potensialet for samarbeid i denne grenseflaten av gjensidig interesse bør være stort.

For å lykkes med søknader om eksterne midler fra virkemiddelapparatet er det nå blitt et krav om at innovasjons- og forskningsprosjekter skal være såkalt «behovsidentifisert». Det betyr at problemstillingene man søker midler om å forske på må springe ut av et reelt behov i praksis, og at samarbeidet med praksisfeltet blir sentralt. Her kan Sykehuset Innlandet bidra, vi har mange behov og ideer som kan legges til grunn for prosjektutvikling og søknadsarbeid. – Sykehuset Innlandet vil også bidra inn i dette arbeidet med vår strategiske og offensive satsing på teknologi som et grunnlag for å utvikle sykehusstruktur, pasienttilbud og samhandling mellom de ulike aktører innen helsevesenet.

Hvordan skal Sykehuset Innlandet satse på e-helse i fremtiden?

Sykehuset Innlandet har en unik samhandlingsflate gjennom likelydende samarbeidsavtaler med alle kommuner i Oppland og Hedmark. Avtalene dekker 11 lovpålagte områder det skal samarbeides om. Hensikten er å sikre pasienter et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud og god samhandling mellom aktørene. Gjennom formelle samarbeidsfora har vi mulighet til å utveksle erfaringer og kunnskap og ta del i felles prosjekter.

– Sykehuset Innlandet jobber aktivt med å implementere teknologi i samhandling med andre aktører og direkte med pasienter gjennom videokonsultasjoner og videokonferansemøter. Vi har også flere prosjekter i gang som tar i bruk VR-teknologi innen simulering og trening av helsepersonell. I tillegg ser vi på hvordan vi kan benytte teknologien som beslutningsstøtteverktøy, avslutter Alice Beathe Andersgaard.