Fullt hus under seminar om psykisk helse

Over 200 deltakere fylte det største auditoriet på Terningen Arena under seminaret Unge og psykisk helse: Arbeid og mestring 17. november. NAV-direktør Sigrun Vågeng åpnet seminaret med å snakke om ungt utenforskap og hvilke utfordringer dette gir for samfunnet. Hun påpekte at antallet unge uføre stadig stiger, og at mange av dem som faller utenfor har en psykisk lidelse. Vågeng understreket at vi er nødt til å samarbeide mer på tvers av ulike sektorer for å få en bukt med dette problemet, og at spesielt utdannings- og helsesektoren må samarbeide tettere med NAV.

Camilla Løvvik, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, holdt deretter foredraget Kan tro flytte fjell? Om mestringstro og forventinger, basert på hennes doktorgradsavhandling ved psykologisk institutt. Løvvik ga først en introduksjon til temaet arbeid og helse, og redegjorde for hennes forskning innen “return to work-expectations”. Ifølge forskningen er det å være i arbeid helsefremmende, og det gir positive effekter som struktur i hverdagen, sosialt samvær, opplevelse av mening, status og økt aktivitet. Hun påpekte at våre holdninger til psykiske lidelser derfor må endres, fordi det å stå i arbeid nettopp er positivt for helsa. Løvvik sammenlignet dette med holdningene våre til ryggsmerter, som har endret seg mye de siste 10-15 årene. Tidligere var rådene mot ryggsmerter å ta det med ro, mens nå er det derimot aktivitet og trening som blir anbefalt. En lignende holdningsendring må også til når det gjelder de “lettere psykiske plagene” som angst og depresjon, mente hun. Løvvik avsluttet foredraget med å vise til sine hovedfunn fra avhandlingen, som konkluderte med at det i stor grad er folks egne forventninger som avgjør hvorvidt de kommer tilbake i arbeid etter sykemelding.

Prosjektleder for IPS i Elverum, Erik Skramstad Uthus, kunne si seg enig i at Løvviks forskning også viser seg å fungere i praksis. Gjennom prosjektet Individuell Jobbstøtte (IPS), som er et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet (DPS), kommunen og NAV, får arbeidssøkere med psykiatri- og rusproblemer hjelp til å stå i jobb. Siden 2014 har totalt 187 jobbsøkere vært innom programmet, hvorav 121 har fått ordinær jobb. Dette betyr at 64 % av deltakerne har kommet i jobb – noe som er fantastisk gode tall!

Et annet prosjekt som kan vise til svært gode resultater, er Tepas Personal sitt FROG-program som har blitt gjennomført i Trysil. FROG er et ledertreningsprogram som kombinerer neurofysiologi, kognitive prinsipper, kommunikasjonsteori og coaching slik at den enkelte bevisstgjøres sine mål, egenskaper og verdier. I Trysil har 80 % av deltakerne kommet seg i aktivitet, enten det er jobb eller skole. Irene Stengrundet og Solfrid Ekra høstet stor applaus for sine resultater, og spesielt interessant var det å høre en av deltakerne selv fortelle om sine erfaringer.

Norse Metal AS i Elverum er en av næringslivsaktørene som har vist at det går an å jobbe med inkluderende arbeidsliv samtidig som en tenker kommersialisering og vekst. Rune Langerud fortalte om hvordan hans bedrift jobber med prestasjonskultur, og at inkludering av alle ansatte er elementært for å skape gode resultater. Han kunne fortelle om et godt og nært samarbeid til det lokale NAV-kontoret, og at han hadde som mål at alle arbeidstakere som kom via NAV skulle få fast ansettelse. Langeruds foredrag ble tatt godt imot, og det var lærerrikt å høre om IA-arbeid fra en engasjert bedriftsleder.

Til å avslutte dagen hadde vi hyret inn superlærer Håvard Tjora for å snakke om mestring og psykisk helse i skolen. Tjora kunne engasjert fortelle om erfaringer han har gjort seg innen mange år i skoleverket, og spesielt i arbeidet med elever som har falt utenfor. Ifølge Tjora er den stadige økningen av psykiske plager hos elevene en stor utfordring, samtidig som vi ser et skyhøy antall elever som dropper ut av videregående skole. Han viste til at det stadig kreves mer når det gjelder lærerens kompetanse om diagnoser, læringsvansker og sosial utenforskap. – Skolen har blitt pålagt enorme krav om å ivareta det meste av alles barndom, uttalte Tjora. Samtidig har det kommet lite nye ressurser inn, og det finnes fortsatt liten kunnskap om temaet. – Skal vi ha sjanse til å ivareta elevene våre krever det et godt samarbeid med andre institusjoner, oppgaven er for stor for skolen alene, avsluttet Tjora, til stor applaus fra de over 200 tilhørerne i salen.