Videreutdanning i helseveiledning

Høgskolen i Hedmark, M3 Helse og Terningen Nettverk har utviklet en videreutdanning i helseveiledning (15 studiepoeng).

I de senere år har vi fått lovverk (Pasient- og brukerrettighetsloven og Helsepersonelloven) som vektlegger den enkeltes rett til informasjon og medvirkning i helsespørsmål som angår en selv. Dette stiller spesifikke krav til den informasjon og veiledning som blir gitt av helsepersonell. Med økning i helsemessige utfordringer knyttet til livsstil, sykdom og skade, samtidig med økt ansvar for egen helse, er det nødvendig at helsepersonell har kompetanse i å veilede personer i hvordan helsen kan fremmes og mestres. Hensikten med Videreutdanning i helseveiledning er å bidra til at helsepersonell er bedre forberedt til å informere og veilede personer med helseutfordringer, og deres familie. Studiet vil gi en dypere forståelse av betydningen av at informasjon og veiledning tilpasses den enkelte. Utdanningen har et helsefremmende (salutogent) perspektiv, hvor det vektlegges å styrke personens ressurser for at vedkommende skal kunne ivareta helsen på egen hånd.

Målgruppe
Videreutdanningen er rettet mot helsepersonell (sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, leger, sosionomer, vernepleiere o.l.), som er interessert i, eller arbeider innen veiledning med personer som har helseutfordringer og deres familie.

Opptakskrav
Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang innen helse- og sosialfag.

Les mer om videreutdanningen i helseveiledning her.