Ny rapport viser at velferdsteknologi bidrar til bedre hverdagshelse

Resultatene fra et prøveprosjekt i Oslo kommune viser at velferdsteknologi gir gevinster i form av bedre hverdag for pasientene, og frigjort tid til helsepersonell til å gjøre andre oppgaver.

Velferdsteknologi kan bidra til at brukeren opplever større grad av frihet og mestring av eget liv og helse. Innbyggeren går fra å være en passiv pasient til en aktiv bruker.

Resultatene fra den kvalitative undersøkelsen viser at brukerne har redusert behovet for hjemmesykepleietjenesten etter at teknologien er tatt i bruk. Antall besøk er redusert med over 30 prosent, og helsepersonell har redusert tidsbruken med 60 prosent. Tilsvarende gevinster finnes også i spesialisthelsetjenesten, hvor antallet innleggelser på sykehus er redusert med ca. 30 prosent og antall liggedøgn er redusert med om lag 40 prosent.

Lenke til rapporten: VIS – Velferdsteknologi i Sentrum – Innføring av velferdsteknologi i sentrumsbydelene i Oslo