Kurs i Krisehåndtering og krisestøtte på kort og lang sikt

Høsten 2015 tilbyr den svenske Försvarshögskolan, i samarbeid med Terningen Nettverk og Høgskolen i Hedmark, et kurs i «Krisehåndtering og krisestøtte på kort og lang sikt». Kurset gjennomføres ved Terningen Arena og ved Försvarshögskolan i Karlstad, med en studentgruppe hvert sted. Det er ledig plass til 5 – 7 norske studenter.

Ansvarlig institusjon er Försvarshögskolan, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Karlstad. Kurset er gratis, og gir 7,5 studiepoeng.

Innhold

Kurset fokuserer på håndtering av individuelle krisereaksjoner etter sterke hendelser, og ulike kortvarige og langsiktige støtteformer. Krisereaksjoner belyses først og fremst ut fra et kognitivt-fenomenologisk perspektiv, med fordypninger relatert til PTSD, moralsk stress, personlighet og eksistensielle forhold. Krisestøtte behandles ut fra aktuell forskningsfront når det gjelder hjelp til selvhjelp, støtte fra uformelle sosiale nettverk, profesjonell hjelp og holistiske modeller for langvarig krisestøtte.

Læringsmål

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

  • Analysere og forklare hvordan psykiske kriser kan påvirke helse og funksjonsnivå på kort og lang sikt.
  • Forklare hvordan alvorlige krisereaksjoner kan arte seg, samt redegjøre for og problematisere ulike typer av støtte- og behandlingsformer.
  • Analysere individuelle og kontekstuelle forhold av betydning for individuell krisehåndtering og vurdere hvordan disse forholdene interagerer.

Undervisningsplan

Kurset består av tematiske seminarer som ledes av en ekspert på temaet. Hvert seminar innledes med en forelesning, som etterfølges av en diskusjon der 1 – 2 av kursdeltakerne har rollen som diskusjonsleder. Diskusjonslederne skal på forhånd ha satt seg særskilt godt inn i den aktuelle litteraturen for det aktuelle temaet, og forberede diskusjonsspørsmål. Den tematiske eksperten deltar også i denne diskusjonen.

Dato Sted Tema
02.09.15 Terningen Arena, Elverum Introduktion. Katastroftyper och samhällsinsatser. Extrem stress och vardagsstress. Metodaspekter (GL)
PTSD – diagnostik och behandling (LL)
12.10.15 Terningen Arena, Videokonferanse Moralisk stress (GL)Psykisk förstahjälpen och individuellt krisstöd (POM)
03.11.15 Terningen Arena, Videokonferanse Existentiella aspekter på kriser och krisstöd (LL)
Personlighetspsykologiska aspekter på kriser och krisstöd (GL)
01.12.15 Terningen Arena, Videokonferanse Ledarskap, kamratskap och hjälp till hjälparna (GL)
Helhetlig oppfölging etter kriser (MAS)
15.12.15 Karlstad Paperseminarium 1, Paperseminarium 2 (GL)

GL         Professor Gerry Larsson – kursansvarig och examinator (Försvarshögskolan)
LL          Professor Lars Lien (Høgskolen i Hedmark)
POM     Docent Per-Olof Michel (Försvarshögskolan)
MAS      Førsteamanuensis Marit Aralt Skaug (Terningen Nettverk)

Informasjon, påmelding

Kontakt professor Gerry Larsson (Gerry.Larsson@fhs.se) for påmelding og nærmere informasjon.