Elverum Næringsforum inviterer til frokostmøte 11.mars

Årets første fro­kost­møte for nærings­li­vet i Elverumregionen arrangeres på Scandic Elgstua Hotel 11. mars (kl. 07.30 – 10.00).

Scena­rio Inn­lan­det 2040

Direk­tør ved Inno­va­sjon Nor­ges kon­tor i Hedmark, Kristin Malo­næs, skal gi sin sce­na­rio­be­trakt­ning om hvor­dan hun tror Inn­lan­det vil utvikle seg i tiden som kom­mer. Videre vil hun for­telle om de ulike virke­mid­lene de til­byr nærings­li­vet, og som flere bedrif­ter vil kunne dra nytte av.

Suk­sess­kri­te­rier for Dal­data

Dal­data AS har hatt en svært spen­nende utvik­ling siden opp­star­ten i 1982. Sel­ska­pet hadde i 2013 en omset­ning på 138,4 mil­lio­ner kroner, har i under­kant av 100 ansatte og hoved­kon­tor i Tynset. Vi gle­der oss til å høre adm.dir. Bjør­nar Håkens­moen for­telle om hvor­dan Dal­data har kom­met seg dit de er i dag.

Er vi rik­tig hel­dige drop­per også regis­sør Erik Poppe innom for å gi oss en sta­tus­opp­da­te­ring av film­inn­spil­lin­gen av «Kon­gens Nei — 3 døgn i april».

Kommer du?

Påmel­ding: Innen 9.mars — Meld deg på her