Invitasjon til Frokostmøte på Forstmann

Elverum Næringsforum inviterer til nytt frokostmøte:

Når: Ons­dag 4.juni kl. 07.30 — 10.00
Sted: Forstmann (Norsk Skog­mu­seum)
Påmel­ding til:  anne.vigdis.ellingsen@elverum.kommune.no (innen 30. mai)

Tema for frokostmøtet denne gang er Kom­mu­ni­ka­sjon, omdømme­byg­ging og lær­lige­ord­ningen. Etter en god fro­kost på Forst­mann, Norsk Skogmuseum, vil dekan ved Høg­sko­len i Hedmark, Peer Jakob Sven­ke­rud, og adm.dir./sjefsredaktør i Medie­hu­set Østlendingen,  Nils Kris­tian Myhre, prate om kom­mu­ni­ka­sjon og omdømme­byg­ging — med et skrå­blikk på Elverum.

Videre i pro­gram­met vil pro­sjekt­le­der og lærer Tho­mas Han­sen fra Hamar Kate­dral­skole snakke om hvor­dan man kan skape en tet­tere dia­log mel­lom utdan­nings­in­sti­tu­sjo­nene og nærings­li­vet og hvor­dan nyt­tig­gjøre seg mulig­he­tene dette gir.  Høy­skole­lek­tor ved Høg­sko­len i Held­mark, Daniela Lun­des­gaard, vil for­telle om part­ner­skaps­av­ta­ler mel­lom nærings­liv og høy­skole , og lær­linge­ko­or­di­na­tor Eldri Svis­dal skal sam­men med rek­tor på Elve­rum Videre­gå­ende Skole for­telle om lær­linge­ord­nin­gen deres.

Om fore­drags­hol­derne:

Peer Jacob Sven­ke­rud har fors­ker­er­fa­ring fra USA og dok­tor­grad innen orga­ni­sa­sjons­kom­mu­ni­ka­sjon. Han har hatt ledende stil­lin­ger i nærings­li­vet, bl.a. ved Bur­ston Mar­stel­ler A/S, Telenor, Norsk Tip­ping og Kreab & Gavin Ander­son. Han har videre­ut­dan­ning innen ledelse, blant annet fra Har­vard Busi­ness School, Sol­strand­kur­set og For­sva­rets sjefskurs.

Nils Kris­tian Myhre er sjef­re­dak­tør og admi­ni­stre­rende direk­tør i Medie­hu­set Østlen­din­gen. I til­legg er Myhre adm. dir i Hamar Dag­blad og Rings­aker Blad, samt styre­le­der i Sol­un­g­Avisa. Myhre er tid­li­gere utvik­lings­re­dak­tør i Edda Media og sjef­re­dak­tør og adm. direk­tør i Roms­dals Budstikke. Han er utdan­net adjunkt med for­dyp­ning i spe­sial­pe­da­go­gikk, og har blant annet videre­ut­dan­ning innen ledelse fra Orkla Mana­ge­ment Program.

 

Vel møtt!